Άρθρα. Η πρόκληση της διακυβέρνησης των οικογενειακών επιχειρήσεων

Η απόκτηση γνώσεων, εμπειρίας και ικανών στελεχών, καθώς και η θέση κανόνων της διοίκησης σε μια οικογενειακή επιχείρηση, πριν τη φάση της διαδοχής, είναι σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχημένη συνέχισή της.Read the full article here


Recent Posts

See All

© 2020 by CGHub. All rights reserved. GDPR

 Contact person: Mrs. Silia Banou

stay safe