Άρθρα. Η πρόκληση της διακυβέρνησης των οικογενειακών επιχειρήσεων

Η απόκτηση γνώσεων, εμπειρίας και ικανών στελεχών, καθώς και η θέση κανόνων της διοίκησης σε μια οικογενειακή επιχείρηση, πριν τη φάση της διαδοχής, είναι σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχημένη συνέχισή της.Read the full article here


Recent Posts

See All

Partner

Sponsor

© 2020 by CGHub. All rights reserved. GDPR

 Contact person: Mrs. Silia Banou

stay safe

square-linkedin-512.png